მიხეილის (პლეხანოვის, დავით აღმაშენებლის) გამზირი №79